Home

GRI riktlinjer för hållbarhetsredovisning

Global Reporting - Welcome to GR

följer GRI:s riktlinjer är olikartad och ofta saknar precision varför exempelvis möjligheten att jämföra företag är liten samt pekar på att behovet av redovisningsstandards för hållbarhetsredovisning. Inledning Under de senaste åren har diskussionen om etiska frågor i näringslivet, företagens miljöpåverkan, deras sociala ansvar och roll i samhället varit intensiv. Ökat. Global Reporting Initiative, GRI GRI, som är en förkortning av Global Reporting Initiative, har tagit fram riktlinjer för att redovisa organisationers hållbarhetsarbete på ett jämförbart och strukturerat sätt. I Sverige rapporterar alla statliga och många privata bolag sitt hållbarhetsarbete enligt GRI GRI:s riktlinjer ger stöd i hur väsentliga hållbarhetsfrågor kan identifieras och innehåller principer för hållbarhetsredovisning samt förslag på potentiellt relevanta hållbarhetsaspekter och resultatindikatorer GRI, Global Reporting Initiative, är det mest erkända och spridda ramverket för redovisning och rapportering av hållbarhetsinformation. Detta ramverk ger riktlinjer för vad en hållbarhetsredovisning ska innehålla. Här finns mer information om GRI Att följa GRI:s riktlinjer och välja rätt resultatindikatorer som passar företagen kan vara både svårt och komplicerat. När företagen tillämpar riktlinjerna olika kan det bli svårt för intressenter att jämföra företagen och bedöma deras ansvarsarbete. Westermark (2013) menar att då företagen själva kan bestämma vad de vill inkludera i sin hållbarhetsredovisning, kan.

redovisningsprocessen för företag (GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, 2009). 1. 2. Syfte För att klargöra varför företag väljer att hållbarhetsredovisa trots att lagen inte kräver detta syftar denna studie till att undersöka bakomliggande drivkrafter och motiv till redovisning. Samtidigt syftar studien till att undersöka hur svenska företag arbetar med. Global Sustainability Standards Board (GSSB) publicerade nyligen en ny standard för hållbarhetsredovisning avseende skatt inom ramen för Global Reporting Initative (GRI). Sammantaget skapar den nya standarden viktiga förutsättningar för att ytterligare svara mot intressenters ökade krav på insyn i bolags skatte- och hållbarhetsfrågor GRI (Global Reporting Initiative) - från rapporteringsåret 2008 tillämpar LKAB GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning i enlighet med statens ägarpolicy för företag med statligt ägande. Från och med rapporteringsåret 2018 tillämpas redovisningsversionen Standards kompletterad med sektortillägget Mining and Metals Hållbarhetsredovisning 2018 GRI-bilaga. Det här är en bilaga till AF Bostäders hållbarhetsredovisning 2018. Den innehåller ett GRI-index samt information om vår hållbarhetsstyrning. GRI-bilagan är användbar för dig som vill fördjupa dig i vårt hållbarhetsarbete, eller söka i håll-barhetsredovisningen efter specifika ämnen eller aspekter. Hållbarhetsredovisningen (som finns. Nya GRI-riktlinjerna släppta. Hållbarhetsredovisning Fokus på den specifika verksamhetens påverkan, inte på att rapportera allt. Det är kärnan i GRI:s nya riktlinjer för hållbarhetsredovisning som släpptes i dagarna. Släppet av de nya GRI-riktlinjerna, G4, firades med att slå på en stor gonggong

Målet med utbildningen är att utveckla deltagarnas förmåga att leda eller delta i arbetet med hållbarhetsredovisning, att ge en god övergripande förståelse för vad som krävs för att redovisningen ska uppfylla GRI:s riktlinjer och hur arbetet med redovisningen kan användas för att utveckla organisationens hållbarhetsarbete Miljömässig, Social & Ekonomisk hållbarhet Holmen har en integrerad årsredovisning som omfattar vår finansiella redovisning och delar av vår icke finansiella redovisning, det vill säga vår hållbarhetsredovisning. Övriga delar av vår hållbarhetsredovisning finns att läsa här på webben. Vi redovisar enligt GRIs riktlinjer - Core möjliggöras. För att stärka förtroendet för hållbarhetsredovisningar baserade på dessa riktlinjer rekommenderar GRI att de granskas av en oberoende tredje part, även detta baserat på frivillighet. Syfte: Uppsatsen syfte är att beskriva varför företag använder GRI:s Guidelines som struktur för sin hållbarhetsredovisning. Vidare.

GRI:S riktlinjer för hållbarhetsrapportering GRI (Global Reporting Initiative) har tagit fram riktlinjer som kan vara en bra standard att utgå ifrån. Dock ska man komma ihåg att dessa riktlinjer är omfattande och i huvudsak riktade till stora globala bolag jämfört med GRI:s riktlinjer och med varandra. För att få inblick i företagens tankar om GRI och dess framtida roll har vi gjort intervjuer, via e-post, med nyckelpersoner på två av de tre fallföretagen. Kvalitativ metod har använts för att få en helhetsbild av fenomenet hållbarhetsredovisning. Slutsatser: Hållbarhetsredovisning är ett nytt fenomen, och inga företag tillämpar. riktlinjer för hållbarhetsredovisning (GRI:s riktlinjer) för samtliga organisationer, så ligger ansvaret för. upprättandet av och publiceringen av redovisningar helt. eller delvis baserade på GRI:s riktlinjer, till fullo på dem. som producerar redovisningen. Varken GRI:s styrelse. eller Stichting Global Reporting Initiative kan ta något. ansvar för eventuella konsekvenser eller.

Hållbarhetsredovisning enligt lagkrav och GRI Standards

 1. Under 2013 påbörjade vi ett mer systematiskt hållbarhetsarbete genom att vi för första gången redovisade en Hållbarhetsredovisning enligt GRI 3.1till vår Årsredovisning. 2014 och 2015 genomför vi hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Intiative G 4. För 2016 har vi följande planerade aktiviteter för vårt Hållbarhetsarbete
 2. Hållbarhetsredovisning 2018. På dessa sidor finner ni det som tillsammans med den tryckta rapporten En hållbar berättelse utgör Riksbyggens nionde hållbarhetsredovisning enligt GRI:s (Global Reporting Initiative) internationella riktlinjer och omfattar verksamhetsåret 2018. Redovisningen sker enligt GRI Standard Core version 2016
 3. För att en hållbar värld ska bli verklighet behöver vi driva på omställningen till en uthållig försörjning. Nedan kan du ta del av Polarbrödskoncernens hållbarhetsredovisning för kalenderåret 2020. Vår förhoppning är att redovisningen ska fungera som ett uppslagsverk där det på ett enkelt och strukturerat sätt ska gå att ta till sig de globala utmaningarna, se vår.

I GRI-indexet (tabellen på följande sidor) finns hänvisningar till var i hållbarhetsredovisningen du hittar information och redogörelser. AF Bostäders hållbar-hetsredovisning 2019 är framtagen enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer Standards, nivå Core. FÖRKORTNINGAR HBR avser AF Bostäders hållbarhetsredovisning 201 Nu är de här, de nya riktlinjerna för hållbarhetsredovisning enligt GRI modell G4. Medan skillnaden mellan riktlinjerna G3 som kom 2006 och G3.1 som lanserades 2011, var relativt liten, har revideringen denna gång gjorts på ett mycket djupare plan SCAs hållbarhetsredovisning 2015 följer Global Reporting Initiatives riktlinjer, G4 Core. Nedanstående index visar vilka GRI-indikatore Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST Kandidatuppsats i företagsekonomi, FOA300 Handledare: Ulla Pettersson Datum: 2014-06-02 Hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer - En studie av två svenska statliga företag Maria Broman 921021 Cecilia Ytterberg 900315 . Förord Efter tio veckors hårt arbete med denna uppsats har vi nu nått målet. Vi vill rikta ett stort tack till.

GRI standards index. Denna Års- och hållbarhetsredovisning är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsrapportering samt i enlighet med krav på Hållbarhetsrapport i Årsredovisningslagen kap.6. Rapporten är upprättad i enlighet med GRI:s riktlinjer, Sustainability Reporting Standards 2016, nivå. Denna hållbarhetsredovisning, som också avser vår lagstadgade hållbarhetsrapport, är upprättad enligt Global Reporting Initiative (GRI), GRI Standards, nivå Core och omfattar sidorna 23-46 samt 53-56. RISE AB:s senaste hållbarhetsredovisning, publicerad den 31 mars 2020, baserades också på GRI:s riktlinjer. Rapporten för 2016 var RISE-koncernens första gemen-samma. Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2020 samt GRI-Index. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer

Hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer. Håll koll på ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser. Hållbarhet, enligt GRI Standards, där man visar hur man jobbar med sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor, har blivit en allt viktigare fråga i samhället och kraven på att företagen bidrar till en hållbar utveckling ökar därför GRI:s riktlinjer ger stöd i hur väsentliga hållbarhetsfrågor kan identifieras och innehåller principer för hållbarhetsredovisning samt förslag på relevanta hållbarhetsaspekter och resultatindikatorer. Revisorns granskning. Företagets revisor ska kontrollera att hållbarhetsrapporten har upprättats. Detta är endast en kontroll av att rapporten finns och har det innehåll som anges.

Behövs det tvingande regler för hållbarhetsredovisning

 1. Här finns den branschspecifika GRI-manualen för byggsektorn. Vi rekommenderar dock starkt att ni konsulterar egen expertis innan ni påbörjar arbetet med att upprätta en hållbarhetsredovisning. EU Kommissionen har ett uppdrag att ta fram icke-bindande riktlinjer för hållbarhetsrapportering enligt direktivet. Det arbetet är ännu inte.
 2. Sedan årsskiftet 2007/2008 är hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s riktlinjer obligatoriskt för statligt hel- och delägda bolag. Denna studie syftar till att undersöka utveckling och incitament till hållbarhetsredovisning i dessa organisationer som, enligt de etiska fondbolagen, verkar i oetiska branscher. Problemformuleringarna för studien är således: Hur har.
 3. GRI 102-16: Redogörelse för grundläggande värderingar, principer, standarder och etiska riktlinjer samt hur väl dessa förts in i organisationen: En hållbar berättelse s.2-3 baksidan riksbyggen.se : Bolagsstyrning : GRI 102-18: Redogörelse för organisationens bolagsstyrning: En hållbar berättelse s.52-53 Rapport föreningskod.
 4. G3 GRI: s nya riktlinjer för hållbarhetsredovisning GRI Global Reporting Initiative IFAC International Federation of Accountants ILO International Labour Organisations ISAE 3000 International Standard on Assurance Engagements ISEA The Institute for Social and Ethical Accountability PWC Öhrlings PricewaterhouseCoopers SEB Skandinaviska Enskilda Banken UNEP United Nations Environment Program.
 5. Nya GRI-riktlinjer på gång. Många företag hållbarhetsredovisar enligt riktlinjer från Global Reporting Initiative. Nu är en ny version på gång, som ska få större fokus på integrerad rapportering. 4 november 2010 Martina Frisk Snart sätter arbetet med att ta fram uppdaterade GRI-riktlinjer igång. De får namnet GRI G4 Reporting Guidelines och förväntas bli färdiga till slutet.
 6. GRI-standards riktlinjer för hållbarhetsredovisning är den mest använda standarden för hållbarhetsredovisning och används av företag i hela världen. Genom hållbarhetsredovisning kan företag och organisationer bland annat förbättra sina möjligheter att identifiera och hantera risker, att ta tillvara på möjligheter samt öka förtroendet för sitt hållbarhetsarbete bland.

En hållbarhetsredovisning kan bli komplex och ta lång tid. Här har vi sammanfattat vad en hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI) kan innehålla. Vi reder ut vissa begrepp och djupdyker i redovisningens huvudprocesser. Vi bjuder även på våra bästa tips för dig som vill redovisa enligt GRI. Ungefär. 1/3. av alla hållbarhetsredovisningar granskas oberoende av. Redovisningen är upprättat utifrån Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisning utgår från GRI:s senaste riktlinjer, Sustainability Reporting Standards (SRS), nivå Core. Rapportering sker per kalenderår och rapporten avser perioden 1 januari till 31 december 2018. Rapporteringen omfattar moderbolaget, inte dotterbolagen Västertorp. En tredje generation riktlinjer för hållbarhetsredovisning har lanserats av Global Reporting Initiative (GRI). Det skedde på en konferens i Amsterdam 4-6 oktober. Organisationen lanserade de första riktlinjerna för hållbarhetsredovisning år 2000 och andra generationens riktlinjer kom 2002. Tusen företag över hela världen, bland andra Ericsson, ABN Amro, Anglo American, Nike, Novo.

Ramverk och riktlinjer för hållbarhetsarbetet Ledarn

 1. Lyft för hållbarhetsredovisningen när GRI blir standard. 19 oktober, 2016. 19 oktober lanserade the Global Sustainability Standards Board (GSSB) världens första standard för hållbarhetsredovisning. GRI Standards ersätter GRI G4 som fasas ut till 1 juli 2018. Global Reporting Index - GRI - är sedan länge det vedertagna ramverket.
 2. genom att använda sig av GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning. För att ta tillvara på deras intressen har legitimitetsteorin varit viktig då vi anser att den i stort ligger till grund för varför och hur man arbetar med hållbarhetsfrågor. Nyckelord: CSR, Corporate Social Responsibility, GRI, G4, hållbarhetsredovisning, Nordea, SEB, Handelsbanken, banksektorn, Global Compact.
 3. LKAb rapporterar hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer för hållbarhetsredovisning, GRI G4. Följande appendix innehåller kompletteringar och förtydliganden till års- och hållbarhetsredovisningen. De hållbarhetsaspekter som ingår i rapporten utgår från LKAb:s väsentliga frågor. Index BesKrIvnIng sIdA Allmän InformAtIon strategi och analys G4-1 Kommentar.
 4. Redovisningen är upprättat utifrån Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisning utgår från GRI:s senaste riktlinjer, Sustainability Reporting Standards (SRS), nivå Core. Rapportering sker per kalenderår och rapporten avser perioden 1 januari till 31 december 2017. Rapporteringen omfattar moderbolaget, inte dotterbolagen Västertorp.
 5. SkiStars hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2019/20 är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiative Standards (GRI) riktlinjer, tillämplighetsnivå Core. I SkiStars GRI-index finns hänvisningar till var i verksamhetsberättelsen informationen återfinns. För att i enlighet med GRI:s riktlinjer arbeta fram en hållbarhetrapport krävs av SkiStar identifiering.
AF Bostäder | TomorrowToday

Lagstadgad hållbarhetsrapport från 2017 - Pw

hållbarhetsredovisning för att rapportera om dess hållbarhetsarbete och långsiktiga värdeskapande. GRI (Global Report Initiative) har tagit fram en standard som företag kan använda sig av när de ska upprätta en hållbarhetsredovisning. I standarden finns en princip om väsentlighet som beskriver vilka områden och indikatorer som är av väsentlig grad för verksamhetens. MÄLARENERGIS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019 44 GRI- OCH ÅRL-INDEX GRI INDEX BESKRIVNING REDOVISNING/KOMMENTAR SIDA Ekonomiska aspekter 103-1 Avgränsningar inom organisationen för väsentliga områden Se Redovisningsprinciper och defini-tioner 47 103-2 Metod för styrning och dess olika delar 36 103-3 Utvärdering av styrningen 3

Hifab har tidigare år presenterat en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer för version 3.1. nivå C. Från och med 2014 följer vi GRI:s version GRI G4. Hifabs håll-barhetsredovisning är enligt nivå Core vilket betyder att redovisningen inte genomgått någon extern oberoende granskning GRI är det globalt ledande ramverket och världens första internationella standard för hållbarhetsredovisning. I denna utbildning hos Brightnest Academy får du kunskap om hur du redovisar enligt GRI Standards och förståelse för rapporteringsprocessen, samt affärsnyttan med en hållbarhetsredovisning. Du utvecklar din kompetens för att ta fram en trovärdig, transparent och relevant. De flesta som hållbarhetsredovisar väljer att göra det enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Genom att använda sig av dessa globala riktlinjer blir ens redovisning jämförbar med andra redovisningar över hela världen. Med de nya riktlinjerna för hållbarhetsredovisning, G4, ställs högre krav på att ha kontroll över sin leverantörskedja och sina leverantörers.

Bli ett proffs på GRI – Gidås Hållbarhetsbyrå

Global Reporting Initiative (GRI):s riktlinjer som tillsammans med övrig finansiell rapporte­ ring utgör ett samlat underlag för utvärdering och uppföljning. GRI:s riktlinjer är internatio­ nella normgivande riktlinjer för hållbarhetsredovisning. 2 RiktlinjeR föR exteRn RappoRteRing föR föRetag med statligt ägande RiktlinjeRnas tillämpning Företag med statligt ägande ska. bedömning är att Skandias års- och hållbarhetsredovisning för kalenderåret 2018 gör det möjligt att göra en rättvisan - de bedömning av bolagets hållbarhetsarbete. Den senaste hållbarhetsredovisningen avgavs i april 2018. Årets hållbarhetsredovisning, som är Skandiakoncernens åttonde, har upprättats för att uppfylla kraven enligt GRI Standards inklusive branschtillägget. För att vara mer transparent kan företagen upprätta en speciell hållbarhetsredovisning som består av tre delar; miljö, socialt ansvar samt finansiell rapportering. De flesta av de stora och mest välkända företagen i Sverige har påbörjat någon form av hållbarhetsarbete. Det vanligaste ramverket med riktlinjer är i idag GRI (Global Reporting Initiative). Syfte: Syftet med den här. bedömning är att Skandias års- och hållbarhetsredovisning för kalenderåret 2019 gör det möjligt att göra en rättvisande bedömning av bolagets hållbarhetsarbete. Den senaste håll - barhetsredovisningen publicerades i april 2019. Årets hållbarhetsredovisning, som är Skandiakoncernens nionde, har upprättats för att uppfylla kraven enligt GRI Stan-dards inklusive. GRI redovisning. Global Reporting Initiatives (GRI) publicerar internationella riktlinjer för hållbarhetsredovisning som används av bolag och organisationer världen över. AP4 rapporterar så långt som möjligt i enlighet med GRI:s riktlinjer version G4 nivå Core och det branschspecifika tillägget Finansiella tjänster. AP4:s GRI.

• koppling till befintliga riktlinjer för hållbarhetsredovisning (GRI) • hur företag kan förbereda sig inför det nya lagkravet redan nu . Nu är lagen om obligatorisk hållbarhets- rapportering här! Den 26 oktober röstade riksdagen igenom regeringens förslaget om obligatorisk hållbarhetsrapportering för företag av viss storlek. Förslaget som bygger på ett EU-direktiv innebär. Kriterier GRI G4 Riktlinjer för hållbarhetsredovisning och principer för AA1000 Assurance Standard 2008 (AA1000AS) har använts som kriterier för granskning av Jämtkrafts. Hållbarhetsredovisningen på sidorna 8-18, 32-35 och 75-84 som även avser Apotekets hållbarhets-rapport enligt ÅRL 6 kap 11§ är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Extern revision och granskning Årsredovisningen på sidorna 21-67 omfattas a

Hufvudstaden Hållbarhetsredovisning (GRI

Hållbarhetsredovisning är frivillig och det finns flertalet organisationer som tagit fram principer och riktlinjer till företagen. En av de större organisationerna är Global Reporting Initiative (GRI) som tagit fram ett ramverk för hållbarhetsredovisning. Standardupplysningar utgör en del av ramverket, organisationen kan välja att. För att stödja BillerudKorsnäs mål om lönsam tillväxt och en god avkastning till aktieägare har bolaget satt upp fem finansiella mål samt ett antal mål kopplade till hållbar utveckling inom respektive åtagande. Tillväxtmål Mål 3-4 % 20161: 0% 20171: 3% 20181: 6% %Utfall 6 Det långsiktigta målet för tillväxt är 3-4% per. För andra året i rad prisbelönades en bank vid EM i hållbarhetsredovisning. Ett tecken i tiden, menar Lars-Olle Larsson - ordförande i FEE Sustainability Assurance Group - och berättar att de största kapitalförvaltarna i världen nu inför principer om hållbar affärsutveckling i sina förvaltningspolicies och Finansanalytikernas förening har antagit nya riktlinjer På senare år har företagen blivit mer medvetna om vikten av att engagera sig inom samhällets alla områden för att vinna konkurrensfördelar. Detta samhällsengagemang kan de välja att redovisa i en så kallad hållbarhetsredovisning. Vid utformningen av denna kan företagen välja att följa Global Reporting Initiative´s riktlinjer, vilket bland annat innebär redovisning av. Initiatives riktlinjer GRI standards nivå Core och var informationen finns att hitta. Alla upplysningar nedan följer version som publicerades år 2016 om inte annat anges. För GRI 403 gäller uppdatering 2018. GRI 102 - Allmänna standardupplysningar GRI Standards Indikator Beskrivning Sidhänvisning* Kommentar/reservation Organisationsprofil 102-1 Organisationens namn Omslag 102-2 De.

Hållbarhetsredovisning enligt GRI - L

 1. Svenska Regeringen på initiativ av Maud Olofsson var först i världen med att kräva att alla svenska statliga företag, från och med räkenskapsåret 2008, ska upprätta en externt granskad hållbarhetsredovisning i enighet med GRI:s riktlinjer G3. Den här studien syftar till att undersöka hur de svenska statliga företagen har påverkats av regeringens nya krav. Studien innefattar en.
 2. Utbildning: Hållbarhetsredovisning enligt GRI standards Datum 22 nov 2018 09:00-16:00 Plats TEM:s kontor Skriv ut E (GRI) riktlinjer, GRI Standards för håll­barhetsredovisning, samt handfasta råd och tips på hur man rent praktiskt skall gå tillväga i redovisningsproces­sen. Inga förhandskunskaper krävs. För att underlätta inlärandet och ska­pa engagemang innehåller.
 3. På hållbarhetsområdet kan Axis rapportera om ytterligare framsteg under 2016, såsom ökad andel PVC-fria produkter samt fortsatt högt betyg för Axis som arbetsplats. Hållbarhetsredovisningen, som innehåller de hållbarhetsaspekter som är mest väsentliga för Axis och bolagets intressenter, följer Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsrapportering, G4.
 4. ator: Gunnar Wramsby Framläggningsdatum 2005-12-16 Jönköping December, 2005. JÖNKÖPING INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL Jönköping University Are GRI guidelines a condi-tion for a.
 5. Hållbarhetsredovisning. Föreläsning 1 - Bakgrund till hållbarhetsredovisning. 1960 - financial statements - jobbade med den finansiella traditionella redovisningen, siffror, vad har företaget presterat och redovisat det. Handlar om att visa för investerare och andra långivare hur företagets ställning såg ut så de kunde få beslutsunderlag för sina ekonomiska beslut
 6. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Riktlinjer för hållbarhetsrapportering avseende skatt

Video: Nya GRI-riktlinjerna släppta - Miljö & Utvecklin

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisnin

 1. ariedatum: Måndagen 25 Februari 2008Ämne/kurs: Företagsekonomi C-uppsats, 15 pFörfattare:.
 2. Södra hållbarhetsredovisar sedan 2013 och enligt GRI:s riktlinjer sedan 2016. Upplysningar om miljö ingår i Södras årsredovisning sedan 2013 och också om andra aspekter av hållbarhet sedan 2013. Södras första års- och hållbarhetsredovisning enligt GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer publicerades 2017. 2020
 3. GRI Standards är ett ramverk för hållbarhetsredovisning som är framtaget av den ideella organisationen Global Reporting Initiative (GRI) med säte i Amsterdam, Nederländerna. GRI Standards är ett av flera frivilliga ramverk som kan användas vid upprättande av en hållbarhetsredovisning. Fördelen med GRI är att ramverket innehåller tydliga nyckeltal för att mäta och redovisa.
 4. frivilliga redovisningsnormer, särskilt GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Metod: Uppsatsen bygger på kvalitativ metod och baseras dels på studier av bolagens hållbarhetsredovisningar för 2015, dels en enkät till elva fastighetsbolag, noterade på Nasdaq Stockholm OMX. Enkäten besvarades av sju av bolagen och innefattade huvudsakligen frågor om vilka incitament bolagen har.
 5. Svemo Hållbarhetsredovisning. Som ett av de första idrottsförbunden i världen har Svemo tagit fram en Hållbarhetsredovisning för att visa på verksamhetens samhällsnytta och vad vi kan förbättra. Förbundets andra hållbarhetsredovisning är framtagen med stöd av Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för en redovisning med en.
 6. Varför en lag om hållbarhetsredovisning? Stora och medelstora svenska företag är sedan årsskiftet 2017/2018 skyldiga att hållbarhetsredovisa. I den här artikeln ger vi bakgrund till varför lagen kommit till, vad lagen innebär och vem som omfattas. Forskning visar att hållbarhetsrapportering är en drivande faktor för företags hållbarhetsarbete och näringslivet är en viktig.

Holmen - Vår hållbarhetsrapporterin

BillerudKorsnäs hållbarhetsredovisning är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovis - ning, version GRI Standards och är externt granskad GRI Index 208 SEB och Principerna för ansvarsfull bankverksamhet 213 Revisionsberättelse 214 40 — SEB Års- och Hållbarhetsredovisning 2020. Vi bidrar till en hållbar framtid Klimatförändringarna är vår tids största utmaning och SEB är, och kommer att vara, en del av omställningen. Som bank har vi ett stort ansvar för hur vi bedriver vår verksamhet, vad vi finansierar och vad vi. hållbarhetsredovisning skett med tiden är på grund av att GRI:s riktlinjer förändrats, aktuella frågor i omvärlden och samhället har förändrats vilket medfört att vissa frågor fått ett större utrymme i bankernas hållbarhetsredovisning. Bankerna anpassar även innehåll i hållbarhetsredovisningen efter vad deras intressenter efterfrågar och kraven som dem ställer på bankerna.

Hållbarhetsredovisning - vad är det och hur kommer jag igång

Ett företag kan välja att tillämpa en standard för sin frivilliga hållbarhetsredovisning, exempelvis GRI (Global Reporting Initiativ), FN:s globala mål, IR (Integrated Reporting) och då kan det finnas riktlinjer i dessa standarder som företaget ska beakta. Det kan också vara bra att definiera vad hållbarhet är för det aktuella företaget eller organisationen eftersom hållbarhet. Hemsö upprättar varje år en hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards. Genom dialog med våra intressenter fortsätter vi att förbättra vårt hållbarhetsarbete och förutsättningarna för att bedriva hållbar samhällsservice. Läs mer i dokumentet Intressentdialog enligt GRI. Vi redovisar också vårt hållbarhetsarbete till GRESB. 102-51 Datum för senaste hållbarhetsredovisning 102-52 Redovisningscykel 102-53 Kontaktperson för redovisningen 102-54 Anspråk på rapportering i enlighet med GRI Standards 102-55 GRI innehållsindex 102-56 Externt bestyrkande s. 2 s. 3 GRI-bilaga s. 2 GRI-bilaga s. 5-7 GRI-bilaga s.4 Se kommentar Se kommentar Se kommentar Se kommentar Se kommentar Se kommentar GRI-bilaga s.3.

G3 Riktlinjer för hållbarhetsredovisning - Global

Förespråkare för hållbarhetsredovisning menar att om statliga bolag har krav på sig att hållbarhetsredovisa borde även statliga myndigheter göra det för att föregå med gott exempel. I den här rapporten har ESV utgått ifrån reglerna i årsredovisningslagen där vi har gjort översiktliga jämförelser med den hållbarhetsrapportering som görs av statliga myndigheter idag. ESV kan. • Bedömningen har gjorts utifrån tio kriterier som bygger på GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning och god redovisningssed inom hållbarhetsområdet. Några av dessa är: o Balans, transparens och användarvänlighet o Integration, innovation och affärsutveckling o Styrelsens ansvar • Nästa gång priset delas ut är i juni 2014 • Juryns medlemmar: Åse Bäckström KPMG. Global Reporting Initiatives (GRI:s) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.0, tillämpningsnivå C+. Hållbarhetsredovisningen har fastställts av PostNords styrelse den 21 februari 2013. Ernst & Young AB har översikt - ligt granskat PostNords hållbarhetsredovisning för 2012 och bekräftat att den har upprättats enligt Global Reporting Initiatives tillämpningsnivå C+. En. Du får en förståelse för vad som krävs för att redovisningen ska uppfylla GRI Standards. Du lär dig olika sätt att använda redovisningen som en del av er strategiska kommunikation. Efter avslutad kurs har du en grundläggande kunskap och kompetens att leda eller delta i arbetet med din organisations hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI Standards. Målgrupp. Kursen vänder sig.

Svenska Returystsem publicerar Års- ochÅhléns Hållbarhetsrapport 2014 by Åhléns - IssuuMål och resultat för Axfoods hållbarhetsarbete - Axfood

Axis AB presenterar års- och hållbarhetsredovisning för 2017 . Lund, 2018-mar-27. This content is Axis har tagit fram hållbarhetsrapporter i enlighet med GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer sedan 2010. Års- och hållbarhetsredovisningen kan beställas alternativt laddas ned på www.axis.com på sidorna för investerarrelationer samt för hållbarhet. Denna information är. Den 6 maj anordnar Goodpoint ett kostnadsfritt frukostseminarium kring hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiatives (GRI) senaste riktlinjer G4 För att vara mer transparent kan företagen upprätta en speciell hållbarhetsredovisning som består av tre delar; miljö, socialt ansvar samt finansiell rapportering. De flesta av de stora och mest välkända företagen i Sverige har påbörjat någon form av hållbarhetsarbete. Det vanligaste ramverket med riktlinjer är i idag GRI (Global Reporting Initiative).Syfte: Syftet med den här. Hållbarhetsredovisning. Vi hjälper er att utforma er hållbarhetsredovisning enligt svensk lag, GRI eller Eurhonet. Svensk lagstiftning: När ett företag når en viss storlek behöver årsredovisningen komplettera med en hållbarhetsredovisning; GRI är ett effektivt verktyg som ger en mycket god status på ert hållbarhetsarbete.; GRI, som är en förkortning av Global Reporting Initiative. i bankens centrala processer och affärsbeslut ärför r år hållbarhetsredovisning för 2016 till stor el en integrera el a årsredovisningen. Det ger oss möjlighet att tyligt redovisa hur i arbetar med och implementerar hållbarhet i år erksamhet. Vår GRI Rapport ger oss möjlighet att presentera delar av vårt arbete mer ingående Rapporten följer Global Reporting Initiatives (GRI. GRI-index Förteckningen nedan redogör för Sveaskogs redovisning enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer GRI standards nivå Core och var informationen finns att hitta. Alla upplysningar nedan följer version som publicerades år 2016 om inte annat anges. GRI 102 - Allmänna standardupplysningar GRI Standards Indikator Beskrivning Sidhänvisning* Kommentar/reservation.

 • Norfolk Island.
 • Decentralized margin trading.
 • Gewerbe anmelden Kosten monatlich.
 • Exchange Online anti spam.
 • Seeking alpha nrz.
 • Holland Casino Amsterdam Centrum.
 • DAXplus Family 30 etf kaufen.
 • Best 60 minutes episodes Reddit.
 • Vegan products.
 • Homeland Security Aufgaben.
 • Bybit trade history.
 • DivvyDiary App.
 • Ethminer AMD config.
 • Chalet te huur Ermelo.
 • Verbraucherzentrale hessen Musterbrief.
 • Ethereum Java.
 • Deutsche Pferderassen.
 • Ubuntu Desktop wechseln.
 • Digital Edge (Singapore).
 • Cloud Mining Litecoin.
 • Bester PDF Editor Android.
 • GRENKE HV 2020.
 • Best free online courses.
 • DEG Elektro.
 • BTC vs gold.
 • Steam Overlay shortcut.
 • Postfinance E Trading Swissquote.
 • BOINC download.
 • Bootstrap Studio GitHub Student.
 • Unicode search icon.
 • Ams AG Forum.
 • FUD Crypto price.
 • Coursera stock.
 • Baby lacht naar plafond.
 • Pokemon Baby Onesie.
 • Ethereum or ADA.
 • Party Casino welcome bonus.
 • Bitcoin Core developers.
 • Antminer Erfahrung.
 • Valvero Nürnberg.
 • Lucid Motors price.